Rapporter tilhørende reindriftsavtalen 2022-2023

Reinsdyr
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: Reindeerlife_photos

Her finner du oversikt over gjennomførte prosjekter tilknyttet reindriftsavtalen 2022 - 2023, rapportene i sin helhet finner du under dokumenter på denne siden.

Rekruttering og generasjonsoverganger i reindriften - vurdering av økonomiske tilskudd

På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har NIBIO utredet bestemte virkemidler som skal bidra til å sikre hensiktsmessige generasjonsoverganger i reindriften. Rapporten tar for seg rekrutteringssituasjonen i reindriften og tiltak over reindriftsavtalen: tidligpensjonsordningen i reindriften, etableringstilskudd, særskilt driftstilskudd for ungdom og fagbrevordningen i reindriften. Store deler av rapporten baserer seg på tilbakemeldinger fra mottakere av de ulike tilskuddsordningene og andre informanter med relevant kunnskap samt referansegruppen for prosjektet. NIBIO takker alle disse for deres bidrag.

Du finner rapporten under dokumenter på denne siden.

Kartlegging av forskning på reindriftsområdet - kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov

På oppdrag av Landbruks- og matdepartementet, har NIBIO gjort en vurdering av forskningen på fire fagområder i reindriften;
1) Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere oppnåelsen av bærekraften i reindriften
2) Klimaendringenes betydning for reindriften
3) Mulige klimatilpasningsstrategier for reindriften
4) Langsiktige konsekvenser av endringer i arealbruk og utbygging for reindriften.
Fakta og innspill er hentet inn gjennom litteratursøk, dokumentanalyser og intervjuer med sentrale informanter fra reindriftsnæringen. 

Du finner rapporten under dokumenter på denne siden.

Utredning om meklingsordning for reindriftsnæringen

Avtalepartene besluttet under reindriftsavtaleforhandlingene for 2022-2023 at Landbruksdirektoratet skulle få i oppdrag å gjennomføre en utredning av meklingsbestemmelsen i reindriftsloven1 § 73. Følgende mandat ble gitt for utredningen:
«Avtalepartene viser til at meklingsbestemmelsen i reindriftsloven § 73 i liten grad er benyttet. Avtalepartene mener at det er viktig å legge til rette for at reindriften skal kunne bruke mekling som et instrument, men at dette instrumentet må utvikles og forbedres for å kunne fungere etter sin hensikt. Dette prosjektet kan være et grunnlag for å vurdere megling på lengre sikt, i forbindelse med gjennomgang av reindriftsloven. 

Med dette som utgangspunkt ble avtalepartene enige om å gjennomføre en utredning som skulle omfatte følgende tema:

1. Gjennomgang og oppsummering av tidligere forslag og utredninger knyttet til mekling i reindriften.
2. Kartlegging av eksisterende institusjoner og aktører som har oppgaver knyttet til konflikthåndtering i reindriften.
3. Vurdering av behovet for bruk av mekling i reindriften, herunder når mekling etter reindriftslovens § 73 skal gjennomføres og ikke.
4. Hvordan reindriftsloven § 73 og gitte retningslinjer blir benyttet ved mekling i reindriften.
5. Hvordan legge til rette for mekling som sikrer en effektiv og ryddig meklingsprosess som har tillit og legitimitet i reindriften, og som samtidig ikke innebærer en for sterk rettsliggjøring eller at nødvendig fleksibilitet går tapt.
6. Hvordan legge til rette for meklere som både har faglig kompetanse om reindrift og særlig kompetanse på mekling, herunder bruk av eksisterende institusjoner.

Du finner rapporten under dokumenter på denne siden.

Pilotprosjekt for en rådgivningstjeneste i arealsaker

Avtalepartene er enige om å etablere et treårig pilotprosjekt for en rådgivningstjeneste for arealsaker. Rådgivningstjenesten plasseres hos Norske reindriftsamers landsforbund.
Rådgivningstjenesten skal veilede næringen i prosesser etter plan- og bygningsloven, energiloven, mineralloven, veiutbygging og andre arealbruksendringer. Rådgivningstjenesten skal videre veilede og bistå̊̊ næringen i utarbeidelse av distriktsplaner og ajourhold av arealbrukskart. Norske reindriftsamers landsforbund skal årlig rapportere til reindriftsforhandlingene om rådgivningstjenestens virksomhet. I tillegg skal Norske reindriftsamers landsforbund informere næringen om rådgivningstjenesten, og legge til rette for dialog mellom næring og planmyndigheter.

Du finner delrapporten under dokumenter på denne siden.

Gjennomgang av klassifiseringssystemet for reinsdyrslakt

I Reindriftsavtalen 2022/2023 ble avtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av systemet for klassifisering av reinsdyrslakt. Grunnlaget for dette var at det nå er syv år siden et felles klassifiseringssystem ble etablert. Hovedformålet med gjennomgangen er å vurdere hvordan klassifiseringssystemet fungerer ut fra formålet. Det er også et mål å få avdekket om det er behov for å gjennomføre tiltak for at systemet skal fungere etter hensikten, slik at systemet på best mulig måte støtter opp om gitte reindriftspolitiske mål. Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat:

1. Vurdering av hvordan klassifiseringssystemet fungerer sett ut fra formålet med systemet oghvordan systemet støtter opp om gitte reindriftspolitiske mål.
2. Vurdering av hvordan organiseringen har fungert, herunder Klassifiseringsutvalgets funksjon, NRL som eier av systemet og Animalia som administrator for systemet.
3. Forslag til tiltak slik at klassifiseringssystemet fungerer ut fra hensikten og støtter opp om gitte reindriftspolitiske mål, samt forslag til eventuelle endringer i organiseringen.

Du finner rapporten under dokumenter på denne siden.

NRLs prosjekt mot hets og rasisme 2022

I forbindelse med Reindriftsavtalen 2022/2023 ble avtalepartene enige om å sette av midler til å gjennomføre et prosjekt mot hets og rasisme rettet mot reindriftsamer. 
Rammen for prosjektet er fastsatt i mandat, jf. Reindriftsavtalen 2022/2023.
1. Utvikling av delbart og lettfattet informasjonsmateriell
2. Utarbeiding av et opplegg for, og gjennomføring av en holdningskampanje i samarbeid med relevante institusjoner
3. Utarbeiding av kampanjer rettet mot reindriftens årstider

Resultatet av dette arbeidet ble blant annet konseptet Reinfakta.

Du finner rapporten under dokumenter på denne siden.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post
Randi A.Skum
Randi A.Skum Jurist / seniorrådgiver i administrasjonen
+47 905 85 739
Se e-post