NRLs rådgivningstjeneste i arealsaker

ansatte i rådgivningstjenesten
Biret Risten Eira, Isak Henrik Eira og Marit Østby Nilsen. Foto: Anja Graven

Rågivningstjenesten gir næringen faglige råd i arealsaker og er etterspørselsbasert. Tjenestene tilbys alle reinbeitedistrikter og tamreinlag i Norge.

Bistår næringen i arealsaker

I forbindelse med reindriftsavtalen 2021 / 2022 ble avtalepartene enige om at NRL etablerer en egen rådgivningstjeneste i arealsaker. Fra og med høsten 2022 har arealtjensten vært operativ. Rådgivningstjenesten veileder næringen i prosesser etter plan- og bygningsloven, energiloven, mineralloven, veiutbygging og andre arealbruksendringer. Tjenesten tilbyr både saksbehandlingskapasitet og nødvendig sakskompetanse for å bistå distriktene i areal- og plan prosesser i konkrete arealsaker og ved utarbeidelse av arealdelen i distriktsplaner.

Faglig leder i arealenhetenIsak Henrik Eira er ansatt som faglig leder i arealenheten og har kontorsted i Guovdageaidnu / Kautokeino. Han har nå permisjon og Marit Østby Nilsen fungerer som faglig leder inntil Isak Henrik er tilbake. Foto: Anja Graven.

Tjenestens arbeidsområder:

 • Bistå i forbindelse med kommunale- og regionale planer, planprosesser og øvrige utbyggingssaker
 • Bistå i arbeidet med distriktsplan og arealbrukskart
 • Utforme veiledningsmateriell for distrikter/tamreinlag, herunder rettigheter og plikter reindrifta har som berørt part i arealsaker
 • Utvikle rammebetingelser for reindriftens dialog med offentlige myndigheter og inngrepsaktører
 • Informere og veilede om myndighetenes konsultasjonsplikt
 • Utforme veiledningsmateriell for myndigheter og inngrepsaktører om folkerettslige forpliktelser ved inngrep i samiske områder
 • Utvikle rammebetingelser for reindriftens dialog med offentlig myndigheter og inngrepsaktører
 • Tilrettelegge for reindriftens kompetanse- og kapasitetsbygging innen arealsaksprosesser

Ansatt i arealtjenestenRådgiver Biret Risten Eira har kontorsted på DNB-senteret i Karasjok. Foto: Anja Graven.

Slik fungerer tjenesten

Både reinbeitedistrikt og reinlag kan be om bistand. For å søke om bistand må reinbeitedistrikter og reinlag sende skriftlig forespørsel per e-post til areal@nrl-nbr.no.
E-posten må inneholde:

 • En beskrivelse av saken
 • Hvilken reinbeitedistrikt/reinlag det gjelder for
 • Om flere reinbeitedistrikt/siidaer er involvert
 • Hva dere trenger bistand til

Resultatet av tjenestens arbeid vil kommuniseres via distriktene og reinlagenes egne dokumenterAll sakskommunikasjon og dialog med kommuner, fylker, statsforvalter og private aktører skjer i distriktenes/reinlagenes navn.

Ansatt i arealtjenestenFungerende faglig leder Marit Østby Nilsen jobber fra Tydal. Alle rådgiverne i arealtjenesten dekker hele reindrifts-Norge. Foto: Anja Graven.

Planlegges det utbygginger i ditt område?

Dersom det er planlagt utbygging i område hvor ditt reinbeitedistrikt eller reinlag driver reindrift, eller dere har behov for hjelp i forbindelse med kommunale planer eller dialogmøter med inngrepsaktører/myndigheter, kan dere be om bistand hos rådgivningstjenesten.

Spørsmål om bistand kan sendes til e-post adresse areal@nrl-nbr.no eller ved å ta kontakt med en av våre ansatte. Fyll ut skjema nedenfor eller send en e-post ved forespørsel om bistand. 

Bistand fra NRLs rådgivningstjeneste i arealsaker

Er saken nå under behandling i rettssystemet? *
 

Kontaktpersoner

Biret Risten Eira
Biret Risten Eira Rådgiver arealenheten
+47 415 17 374
Se e-post
Marit Østby Nilsen
Marit Østby Nilsen Faglig leder arealenheten
+47 481 06 337
Se e-post