Om reindriftsavtalen

Mennesker
Leder i NRL Inge Even Danielsen og statens forhandlingsleder Viil Søyland ved avtaleinngåelse i 2022. Foto: NRL.

Reindriftsavtalen er en næringsavtale mellom den norske staten og reindriften.

Om avtalen

Norske Reindriftsamers Landsforbund forhandler årlig med Staten v/Landbruks- og Matdepartementet om reindriftsavtalen. Reindriftsavtalen består av en hovedavtale og en korttidsavtale som fremforhandles årlig. Gjeldende hovedavtale for reindriftsnæringen ble inngått i 1993. 

I reindriftsforhandlingene forhandles det om tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de enhver tid vedtatte politiske mål og retningslinjer for reindriftspolitikken. Tiltakene skal omfatte økonomiske virkemidler. Partene skal også kunne kreve forhandlinger om faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for en utvikling av næringen mot de mål som er fastsatt for reindriftspolitikken.

Hver av partene oppnevner et forhandlingsutvalg på 3 medlemmer. Leder av Landbruks- og matdepartementets forhandlingsutvalg leder forhandlingene. Statens forhandlingsutvalg består av 2 medlemmer fra Landbruks- og matdepartementet og direktør fra avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. Norske Reindriftssamers Landsforbund oppnevner inntil 3 medlemmer til reindriftsforhandlingene. Utvalgene kan også bruke rådgivere.

I tilfelle brudd i forhandlingene fremmer staten ved Landbruks- og matdepartementet, på eget grunnlag overfor Stortinget, forslag om de tiltak og økonomiske rammer som skal gjelde for kommende avtaleperiode.

Reindriftsavtalen, og derigjennom de økonomiske virkemidlene, er sammen med reindriftsloven de viktigste redskapene for å følge opp målene og retningslinjene i reindriftspolitikken.

Kilder:
Hentet 18. januar 2023 fra https://snl.no/reindriftsavtalen
Hentet 18. januar 2023 fra https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/reindriftsforhandlingene