- Gi innspill til kommunenes planprogram

De fleste kommuner jobber med planprogrammer. - Det er viktig å gi innspill til planprogrammene, siden de er grunnlaget for kommuneplanens arealdel.

Hvorfor er det viktig å gi innspill til planprogrammene?

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

PersonFaglig leder Isak Henrik Eira oppfordrer alle tamreinlag og distrikter til å følge med på planprogrammene. Foto: Anja Graven.

Planprogrammet setter derfor rammene for videre planlegging, og i denne fasen dannes også kunnskapsgrunnlaget som skal legges til grunn for den videre planleggingen.

Dersom planen omfatter reindriftsområder, skal det i planprogrammet redegjøres hvordan medvirkninga fra reindrifta skal sikres og hvordan man vil legge opp eventuelle konsultasjoner.

Reindrifta burde se om det er blitt beskrevet hvordan medvirkning fra reindriftsnæringa skal foregå. Dersom reindriftsområder blir berørt i planarbeidet, skal det i planprogrammet redegjøres for hvordan konsekvensutredningen gjennomføres. Her har reindrifta mulighet å komme med krav til gjennomføring (f.eks til kunnskapsgrunnlaget).

Vi oppfordrer distrikter og reinlag til å se om deres reindriftsarealer er berørt, og om reindriftas arealbehov og interesser er tatt med i planprogrammet.

Dersom du trenger bistand fra arealenheten eller du har spørsmål, ta kontakt med en av våre ansatte.