Landsstyret i NRL

Styret i NRL
Styret i NRL.

Landsstyret er landsforbundets høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.

Styresammensetning

 • En fra Sør-Trøndelag og Hedmark
 • En fra Nord-Trøndelag
 • En fra Nordland
 • En fra Troms
 • Tre fra Finnmark: en fra Kautokeino reinsogn, en fra Karasjok reinsogn og en fra Polmak eller Varanger reinsogn. Styremedlem fra Polmak eller Varanger reinsogn velges for 3 år, og skifter mellom Polmak og Varanger. Eventuell forlengelse av perioden for Polmak eller Varanger reinsogn kan foretas ved avtale mellom Varanger Reinsamelag og Polmak Flyttsamelag.)
 • Leder i NRL-U er også styremedlem i landsstyret
   

Leder, nestleder og arbeidsutvalg

Lederen velges særskilt på landsmøte. Landsstyret velger selv nestleder. Landsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et styremedlem. Lederen gis rett til å forplikte forbundet med sin signatur. Denne rett kan når som helst trekkes tilbake av landsstyret.

Møter og stemmegivning

Landsstyret sammenkalles så ofte lederen eller minst 5 styremedlemmer finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer er til stede. Styrets avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet mellom forslag hvor lederen stemte for det ene, er lederens stemme avgjørende.

Myndighetsområder og plikter

 • Landsstyret er landsforbundets utøvende organ, og skal drive forbundets virksomhet i samsvar med dens lover og de retningslinjer som er trukket opp av landsmøtet.
 • Landsstyret forvalter forbundets midler, utarbeider budsjett og regnskap, og forelegger disse for landsmøtet.
 • Landsstyret legger frem en beretning om virksomheten for landsmøtet.
 • Landsstyret fremme reindriftsamenes krav overfor myndighetene, og kan forhandle med myndighetene om økonomiske og andre forhold av betydning for reindriftsamene. I samsvar med landsmøtets retningslinjer kan landsstyret på reindriftsamenes vegne inngå avtaler med myndighetene om økonomiske og andre forhold av betydning for reindriftsnæringen. Slike avtaler skal om mulig, forelegges landsmøtet til godkjennelse før de trer i kraft. Landsstyret kan delegere myndighet til særskilte oppnevnte utvalg.
 • Landsstyret behandler de saker fylkes-/lokallag og medlemmer forelegger landsstyret. Landsstyrets avgjørelser skal meddeles den saken vedrører. Avgjørelser fattet av landsstyret kan av den avgjørelsen går imot, kreves innbrakt for førstkommende landsmøte til endelig avgjørelse. Slikt krav må være innsendt til landsstyret senest 4 – fire - uker etter at meddelelsen om landsstyrets avgjørelse er mottatt. Landsstyrets avgjørelse i enhver sak er bindende inntil landsmøtet annerledes har bestemt.
 • Landsstyret ansetter og administrerer sekretariatets personale.
 • Dersom reindriftsforhandlingene har resultert i store prinsipielle endringer i forhold til føringer fra siste landsmøte, så skal det innhentes uttalelser fra lokallagene før avtalen undertegnes.
 • Aslak Niillas Eira

  Styremedlem landsstyret Valgt for periode 2022-2024.
  +47 975 31 112
  Se e-post
 • Berit Marie Eira

  Styremedlem landsstyret Valgt for periode 2023-2025, med vara Johan Ivvar Gaup.
  +47 913 28 626
  Se e-post
 • Ellen-Sara Sparrok

  Styreleder NRL-U, Styremedlem landsstyret Valgt for periode 2022-2024
  +47 905 27 908
  Se e-post
 • Inge Even Danielsen

  Styreleder landsstyret Valgt for periode 2022-2024
  +47 911 27 950
  Se e-post
 • Leif Anders Somby

  Nestleder landsstyret Valgt for periode 2022-2024
  +47 908 57 554
  Se e-post
 • Máret Iŋgá Smuk

  Styremedlem landsstyret Valgt for periode 2022-2025
  +47 978 77 834
  Se e-post
 • Mattias Jåma

  Styremedlem landsstyret Valgt for periode 2022-2024
  +47 907 71 847
  Se e-post
 • Simon Danielsen

  Styremedlem landsstyret Valgt for periode 2023-2025, med vara Jenny Fjellheim.
  +47 936 55 027
  Se e-post
 • Tom Lifjell

  Styremedlem landsstyret Valgt for periode 2023-2025, med vara Kristine Blind Helland.
  +47 481 08 822
  Se e-post