Landsmøtet

Mathis Eira og Biret Inger Eira på NRLs landsmøte i Mo i Rana, 2022.
Mathis Eira og Biret Inger Eira på NRLs landsmøte i Mo i Rana, 2022. Foto: Anja Graven

Landsmøtet er NRLs høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal som regel holdes hvert år, på sted og tid fastsatt av foregående landsmøte. Her kan du lese mer om landsmøtet. Under dokumenter nedenfor finner du landsmøteprotokoller fra 2022 og utover.

Dette sier vedtektene om landsmøtet

 • Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal som regel holdes hvert år, på sted og tid fastsatt av foregående landsmøte.
 • Delegatlister fra fylkes- og lokallagene skal være innkommet NRL senest 3 uker før landmøtet. Medlemstallet pr. 31.12. forrige år utgjør beregningsgrunnlaget for antall delegater til landmøtet. Fullstendig medlemsliste pr. 31.12. sendes til NRL senest 31.01. Hvert fylkes/lokallag sender et forholdsmessig antall delegater etter fylkes/lokallagets medlemstall, slik at hvert påbegynte 10 medlem gir en delegat. I beregningen gjelder store distrikt som 4 medlemmer, mellomstore distrikt som 2 medlemmer og små distrikt som 1 medlem. Støttemedlemmer gir ikke beregningspoeng.
 • Landsmøtet skal kalles inn 2 - to- måneder før åpningsdato. Med innkallingen skal følge foreløpig dagsorden.
 • Møterett på landsmøtet har alle NRL's medlemmer. Møteplikt har landsstyret og de valgte delegatene.
 • Forslagsrett til landsmøtet har landsstyret, fylkes- og lokallag, og landsforbundets medlemmer unntatt støttemedlemmer. Forslagene må være kommet inn til landsstyret senest 2 - to - måneder før landsmøtet. Saker som er innkommet senere kan allikevel fremmes på landsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede er enige i dette.
 • Talerett på landsmøtet har alle forbundets medlemmer, unntatt støttemedlemmer. Talerett har også de som er ansatt i forbundets tjeneste og innbudte gjester.
 • Stemmerett på landsmøtet har de utsendte delegater fra fylkes- og lokallagene samt landsstyremedlemmer. Sakene avgjøres ved simpelt flertall om ikke annet bestemmes av landsmøtet. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved valg av leder og styremedlemmer kreves allikevel absolutt flertall.
 • Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når minst 5 - fem - styremedlemmer krever det.

Landsmøtets myndighetsområde

 • Landsmøtets hovedoppgave er å fastlegge retningslinjer for forbundets politikk og virksomhet, herunder fastlegge virksomhetsplan for kommende periode, med bindende virkning for utøvende organer.
 • Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på en godkjent dagsorden, samt regnskap og beretning for den forløpne periode, og budsjett for kommende år. Regnskapet skal være revidert.
 • Landsmøtet nedsetter en kontrollkomite til å granske fullmakter til neste landsmøtes delegater, etter at fullmaktene er innkommet til landsstyret, jf. § 4.2. Kontrollkomiteen skal også påse at landsmøtevedtakene er like på samisk og norsk.
 • Landsmøtet nedsetter en valgkomité som skal komme med forslag til nytt landsstyre ved neste års valg.
 • Landsmøtet velger landsstyret ved særskilte valg. Fylkes- og lokallagene bør ved forslag til styremedlem, så langt som mulig, påse at det sikres kvinnerepresentasjon i styret.
 • Landsmøtet velger de medlemmer til landsstyret som er på valg, samt personlige varamedlemmer til disse. Landsstyremedlemmer med personlige varamedlemmer er på valg etter følgende mønster, jf § 6.2: Det ene året velges landsstyremedlemmene fra Sør-Trøndelag og Hedmark, fra Nordland, fra det vestligste Finnmark og fra reindriftsungdommen. Det neste år velges landsstyremedlemmene fra Nord-Trøndelag, Troms og Midt-Finnmark. Landsmøtet velger leder for ungdomsutvalget. Ungdomsutvalget velger selv nestleder. Landsstyremedlem fra det østligste Finnmark velges hvert tredje år. Lederen, som velges for to år av gangen, inngår i landsstyret, slik at det til sammen består av ni medlemmer. Den som har innehatt formannsvervet 2 – to – etterfølgende perioder kan nekte gjenvalg for like lang tid. Valg av leder, landsstyremedlemmer med personlige varamenn, samt representanter for NRL skal foregå skriftlig. De øvrige valg foregår ved åpne votering.
 • Landsmøtet godkjenner vedtektene for fylkes- og lokallagene, og avgjør om nye lag skal tas opp i forbundet.
 • Landsmøtet avgjør spørsmålet om eksklusjon av medlem i fylkes-/lokallag.
 • Landsmøtet avgjør klage over vedtak fattet av landsstyret.
 • Landsmøtet fastsetter kontingenten for kommende regnskapsperiode, jfr. § 3.2.

 

Les mer om følgende emner: