Medlemskap i NRL

Reindriftsutøver
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: reindeerlife_photo

Alene er man skjør - Sammen er vi sterke! NRL oppfordrer alle reindriftsamer til å melde seg inn som medlem i NRL. Ta kontakt med ditt lokallag eller meld på via skjema her.

Dette sier vedtektene om medlemskap:

 • Landsforbundets medlemmer er reinbeitedistrikt og enkelt personer som er tilsluttet forbundets fylkes-/lokallag. Direkte medlemskap kan av landsstyret tildeles enkelt personer som ikke er tilsluttet fylkes eller lokallag.
 • Som hovedmedlemmer kan opptas alle reindriftsamer over 16 år, eller som fyller 16 år i inneværende år, herunder reindriftspensjonister og reindriftsungdom under utdanning. Hovedmedlem er valgbar og har stemmerett i fylkes-/lokallag og er valgbar som landsmøtedelegat. Medlemskapet tilknyttes det fylkes-/lokallag hvor vedkommende har sitt reinbeiteområde og sin tilhørighet.
 • Alle reinbeitedistrikt i samisk reinbeiteområde kan opptas som medlemmer. Distriktsmedlemskap tas med i beregningsgrunnlaget for delegater til landsmøtet. Fylkes- /lokallag kan innrømme stemmerett for distriktsmedlemmer i fylkes-/lokallag. Distriktets representant på fylkes-/lokallagets årsmøte må være personlig medlem av NRL.
 • Som støttemedlem kan opptas andre over 16 år, eller som fyller 16 år i inneværende år, og som har interesse for reindriftsnæringen. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett i fylkes-/lokallag, men ikke på landsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, er ikke med i beregningsgrunnlaget for delegater til landsmøtet, og er ikke valgbare som delegater.
 • Æresmedlemskap kan tildeles av landsmøtet til medlemmer som har gjort seg særlig fortjent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har de samme rettigheter og plikter som medlemmer.

  Forutsetningen for medlemskap er at søkeren godtar forbundets vedtekter.
  Gjentatte brudd på vedtektene kan medføre eksklusjon, jfr. § 5, 5.9.

Kontigent

 • Kontingenten dekker medlemskap i landsforbundet og fylkes-/lokallag.
 • Landsmøtet fastsetter kontingenten for to år av gangen.
 • Kontingenten fordeles prosentvis mellom landsforforbundet og fylkes-/lokallag. Medlemskontingenten for støttemedlemmer skal i sin helhet tilfalle fylkes-/lokallag.
 • For å være valgbar som delegat til landsmøtet skal kontingenten være betalt innen 30. april. Fylkes/lokallagene skal sende underskrevne medlemslister påført betalingsdato til NRL senest 15. mai. For øvrig er alle som betaler kontingenten i løpet av året fullverdige medlemmer fra betalingstidspunktet og skal meldes inn til NRL fortløpende.

Velkommen som medlem, fyll ut skjema og bli med på laget i dag! 

Bli medlem

Les mer om følgende emner: