Konsultasjoner om rovvilttiltak

Publisert:
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: Reindeerlife_photos
Nyfødt reinkalv og simle. Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: Reindeerlife_photos

Årets kalvesesong er i gang og mange reineiere står igjen ovenfor uakseptable utfordringer med rovvilt. Samtidig har NRL deltatt i konsultasjoner med Klima-og Miljødepartementet om rovvilt.

Bakgrunnen for konsultasjonene er tiltak nr 3 i Tiltakspakken om reindrift og energi; med formål å redusere tap av tamrein til rovvilt som ble lagt frem av regjeringen den 20. desember 2023. Partene som deltar i konsultasjonene er Klima- og Miljødepartementet, NRL og Sametinget.

Inge Even DanielsenFra NRL deltar leder Inge Even Danielsen (på bildet) og styremedlem Tom Lifjell i konsultasjonene. Foto: Anja Graven.

NRLs tilbakemelding på tiltakene

Innledningsvis er det viktig å poengtere at NRL ikke aksepterer koblingen til energitiltakene. Når det gjelder rovviltsituasjonen i reindriften, har næringen over år både hatt og fortsatt har store tap til rovvilt. I mange distrikt er tapene uakseptable høye. Med utgangspunkt i denne situasjonen, har reindriften hatt store forventninger til regjeringens oppfølging av Hurdalsplattformen, hvor vår forståelse har vært at det skal legges opp til en mer restriktiv forvaltning og at tapene skal ned for beitenæringene.

NRL har både tidligere og nå i forbindelse med konsultasjonene levert en omfattende og konkret liste over tiltak reindriftsnæringen anser som nødvendige for en mer forsvarlig forvaltning av rovdyr sett opp mot beitedyr i Norge. Siden konsultasjonsprosessen er pågående vil ikke all informasjon tilhørende konsultasjonene være tilgjengelig ennå. Som vanlig vil informasjonen bli offentliggjort når konsultasjonene er fullført.

Enighet om tre punkter

I det første konsultasjonsmøtet, ble det enighet om følgende tre punkter som Miljødepartementet mener kan iverksettes umiddelbart i områder med samisk tamreindrift:

1. Miljødirektoratet skal ha en økt innsats for å gjennomføre ekstraordinære uttak av jerv, med særlig fokus på områder hvor det over tid har vært store tap til jerv og i områder med bestandstall som har ligget over det regionale bestandsmålet. Uttak i eller i tilknytning til kalvingsområder for tamrein skal prioriteres. 

De siste årene er det etablert en praksis der forsøk på ekstraordinære uttak av jerv i større grad er gjennomført også tidligere på vinteren parallelt med lisensfellingsperioden for jerv. I tillegg gjøres det vurderinger knyttet til avliving av mordyr og/eller valper i ynglehi på ettervinteren/våren. KLD mener det er viktig at Miljødirektoratet gjør slike vurderinger fortløpende gjennom ettervinteren/våren. Miljødirektoratet skal gi ekstraordinære uttak svært høy prioritet, særlig i de regioner som ligger over bestandsmålet.

2. Der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene der lisensfellingskvote er gitt. Uttak i eller i tilknytning til kalvingsområder for tamrein skal prioriteres.Miljødirektoratet skal gi dette svært høy prioritet.

Statens naturoppsyn er betydelig styrket de senere år, og den senere tid er det også etablert en praksis der forsøk på ekstraordinære uttak av jerv i større grad er gjennomført også tidligere på vinteren parallelt med lisensfellingsperioden for jerv. Dette i tillegg til årlige vurderinger knyttet til avliving av mordyr og/eller valper i ynglehi på ettervinteren/våren. Flere forhold kan påvirke gjennomføringen av ekstraordinære uttak, slik som rasfarlige områder, risiko forbundet med bruk av helikopter i slike operasjoner og utfordringer knyttet til vær- og føreforhold.

3. Senket terskel for skadefelling av rovdyr i kalvingsområder for tamrein som ligger innenfor prioritert yngleområde for rovvilt, innenfor rammene av rovviltforliket. 

I prioriterte rovdyrområder er det normalt en høy terskel for felling. Det skal praktiseres en lavere terskel ved behandling av saker om skadefelling av rovdyr som gjør skade eller utgjør et skadepotensial i kalvingsområder for tamrein. En forutsetning er at rammene i rovviltforliket oppfylles.

Tiltak iverksettes og konsultasjonene fortsetter

Konsultasjonene mellom Klima- og miljødepartementet, Sametinget og NRL fortsetter. Selv om flere tiltak kan bli besluttet og settes i verk som følge av disse konsultasjonene, ber Klima og Miljødepartementet relevante forvaltningsmyndigheter følge opp og iverksette disse tre tiltakene umiddelbart.

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post