Siste nytt fra NRL!

Publisert:
Leder i NRL, Inge Even Danielsen. Foto: Johan JH Eira
Leder i NRL, Inge Even Danielsen. Foto: Johan JH Eira

Fosen-saken, vindkraftkonsesjoner, reindriftsloven, klimautfordringer og ny reindriftsminister er noen av sakene leder Inge Even Danielsen skriver om i sin hilsen til alle medlemmer.

Kjære medlemmer i NRL!

Jeg håper dere alle har hatt en fin sommer, og er klar for en ny høst og en ny slaktesesong. Til tross for at vi har opplevd flere tøffe vintre de senere årene, håper jeg likevel på et godt slakteuttak også denne høsten.

Den siste måneden har vist oss at klimaendringene ikke bare gir store konsekvenser for vinterhalvåret, men hvor også somrene blir ustabile, enten i form av ekstrem tørke eller store menger nedbør. Dette påvirker også reindriftens beitegrunnlag, og bidrar til økt sårbarhet i forhold til inngrep og forstyrrelser i utmarken. Klimaendringene vil bli en stor utfordring i framtiden, og er en utvikling som urfolk verden over ikke har bidratt til, men som de nå må ta de største kostnadene ved.

Klimaendringer kan ikke løses ved «grønnvasking» av industri som produserer fossil energi, slik Regjeringen vil ha oss til å tro. I dette klimaregnskapet mangler flere faktorer, herunder belastningen utbygginger knyttet til elektrifisering vil medføre på vår uberørte natur og sårbare økosystemer. Med tanke på at rundt 80 % av karbonet på land ligger lagret i jorda, vil en elektrifisering av Melkøya medføre omfattende inngrep som igjen vil medføre økte utslipp ved at myr og torv rives opp. Dette harmonerer heller dårlig med Norges forpliktelser i hht. FNs internasjonale naturavtale der målet er å verne 30 % av land- og sjøområder innen 2023. På toppen av har Norge forpliktelser ovenfor samene som urfolk, samtidig som Regjeringen har et pågående menneskerettsbrudd på Fosen som ennå ikke er løst.

Det er grunn til å stille spørsmål til hvorfor kunnskapsgrunnlaget (som Høyesterett allerede har grundig redegjort for) er så viktig i Fosen-saken, mens man blindt stoler på Equinors tallmateriale når det kommer til karbonfangst og lagring på Melkøya. Sannheten er at Regjeringen synes å være i kapitalkreftenes hule hånd og som legger premissene for utviklingen i nord. NRL vil gjøre Regjeringen oppmerksom på at man fra reindriftens side aldri kommer til å akseptere en elektrifisering av Melkøya, slik planene er presentert i media av Støre og Vedum. Regjeringen bør først følge opp stortingets vedtak som går ut på å foreta en selvstendig vurdering av mulighetene for karbonfangst og lagring på Melkøy. Dette må være et minimumskrav i en så stor og omstridt sak, og kan ikke baseres på diktat fra Equinor.  

Sikring av reindriftens beitearealer og rettigheter vil være et sentralt tema i forbindelse med revisjon av reindriftsloven. Vi skal ha et første konsultasjonsmøte med Landbruks- og matdepartementet den 31. august, hvor prosess og gjennomføring vil stå sentralt. Jeg håper lokallagene har fullt fokus på lovrevisjonen utover høsten, og kommer med løpende innspill på hva som bør endres. NRLs styre sendte ut et grunnlagsdokument til lokallagene i mai som inneholdt spørsmål knyttet til sentrale temaer i loven. Dette var ment å sparke i gang arbeidet med loven i lokallagene. Grunnlagsdokumentet ble også brukt som utgangspunkt for workshop under NRLs fagdag i juni, der vi hadde gode drøftelser. Vi imøteser gjerne innspill både fra lokallag og enkeltmedlemmer frem mot jul.

Som kjent har vi løpet av sommeren fått en ny Landbruks- og matminister fra Senterpartiet som er Geir Pollestad. Vi hadde et bli-kjent-møte med han den 17. august der vil bl.a tok opp Fosen-saken og innmeldte vindkraftkonsesjoner, reindriftsloven, og klimautfordringer.

Avslutningsvis vil oppfordre dere om å ta kontakt med meg eller andre i styret om det er saker dere ønsker at NRL skal jobbe videre med.

Da gjenstår det for meg å ønske dere alle en riktig fin høst og en god slaktesesong.

Inge Even Danielsen

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post