Revisjon av reindriftsloven

Publisert:
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: Reindeerlife_photo
Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: Reindeerlife_photo

Regjeringen har besluttet at Landbruks- og matdepartementet nå starter opp en ordinær lovarbeidsprosess med en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven. Les hvordan departementet på nåværende tidspunkt ser for seg at prosessen kan legges opp.

Reindriftsavtalen 2023/2024

NRL ba under forhandlingene om Reindriftsavtalen 2023/2024 om en avklaring i løpet av forhandlingene på hvordan en prosess med endring av reindriftsloven skal gjennomføres fra regjeringens side. Departementet ga en slik redegjørelse i sluttfasen av forhandlingene, se sluttprotokollens punkt 4.1:

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lagt til grunn at det skal gjennomføres en helhetlig revisjon av reindriftsloven av 2007. I plattformen har regjeringen også slått fast at reindriften er viktig for å bevare samisk kultur, samfunnsliv og språk. Regjeringen har som målsetting å utvikle reindriften med et tredelt mål om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. I 2018 oppnevnte Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund sitt eget reindriftslovutvalg, som skulle utrede behovet for endringer i reindriftsloven. Utvalget la frem sin utredning høsten 2022.

Regjeringen har besluttet at Landbruks- og matdepartementet nå starter opp en ordinær lovarbeidsprosess med en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven. Departementet legger opp til en bred involvering av berørte parter, herunder Norske Reindriftsamers Landsforbund og Sametinget, som vil konsulteres i tråd med samelovens bestemmelser.

Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbunds lovutvalgs arbeid vil inngå som et bidrag i denne lovarbeidsprosessen.

Landbruks- og matdepartementet orienterte NRL via brev den 27.04.23 om hvordan de på nåværende tidspunkt ser for seg at prosessen med lovarbeidet kan legges opp, og om NRLs involvering i prosessen. 

Prosessen med lovarbeidet

Departementet legger opp til å ta utgangspunkt i dagens lovstruktur, slik at lovens hovedstruktur og kapittelinndeling i utgangspunktet beholdes:

Vi ser for oss at loven gjennomgås kapittel for kapittel, at hovedproblemstillingene i de enkelte kapitlene identifiseres, og at disse problemstillingene utdypes og drøftes.

Regjeringen har besluttet at det skal legges opp til en bred involvering av berørte parter i arbeidet med lovrevisjonen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn TandbergLandbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

Det er på denne bakgrunn viktig å få innspill fra ulike berørte parter tidligst mulig i prosessen om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i dagens lov. Departementet vil sende brev til ulike berørte parter og be om skriftlige innspill, og det vil etter dette legges opp til at det kan avholdes fysiske eller digitale møter med partene. Aktuelle aktører som vi vurderer å involvere er blant annet statsforvalterne, Landbruksdirektoratet, Reindriftsstyret, Miljødirektoratet, NRL, Reinpolitiet, Sametinget, Samiske institusjoner (som for eksempel Nannet, Samisk høyskole, ICR), utvalgte kommuner, grunneiere/grunneierlag/ reinbeiteforeninger (utvalg fra de sørlige samiske områdene).

Departementet ser for seg at det i forbindelse med lovarbeidet kan opprettes flere referansegrupper. Slike referansegrupper kan være til hjelp for å identifisere ulike problemstillinger som det bør ses nærmere på, og for å diskutere mulige løsninger på disse. Involvering av referansegruppene vil variere ut fra behov og tema som løftes inn i lovprosessen.

Departementet mener det er hensiktsmessig at NRL utgjør en egen referansegruppe.

Den brede involveringen av ulike interesser gjør at prosessen vil ta noe tid. Departementet ser likevel for seg at det i utgangspunktet kan være mulig å oversende proposisjonen til Stortinget for behandling våren 2025.

Involvering av NRL i lovendringsprosessen

Landbruks- og matdepartementet orienterer om at de snarlig vil ta kontakt for å avklare tidspunkt for et oppstartsmøte med NRL:

Ettersom reindriftsloven først og fremst er en næringslov er det naturlig at NRL, som den sentrale næringsaktøren på området, involveres tidlig og holdes tett involvert gjennom hele lovendringsprosessen. NRL har gjennom kontakten mot sine medlemmer god innsikt i hvilke utfordringer reindriftsnæringen har, og hvordan dette berører ulike bestemmelser i reindriftsloven. 

NRL ser frem til å fortsette arbeidet med revidert reindriftslov!

Dersom du har innspill til NRL i forbindelse med denne saken eller andre saker som er aktuelle for reindriften, send gjerne innspill via skjema nedenfor eller ta kontakt med ditt lokallag.

Gi innspill

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post