NRLs appell under støttemarkering til Fosen-saken

Publisert:
Inge Even Danielsen
Leder i NRL Inge Even Danielsen hadde også vrengt kofta i forbindelse med aksjonene som pågår

Leder i NRL Inge Even Danielsen holdt i dag 02.03.23 appell i Oslo i forbindelse med aksjonene som pågår for Fosen-saken. Les appellen i sin helhet her.

På vegne av Norske Reindriftsamers Landsforbund - vil jeg først og fremst få berømme våre ungdommer som tar denne kampen på vegne av hele det samiske folk. Vi er utrolig stolt over deres mot og besluttsomhet!

Denne aksjonen har ikke bare skapt oppmerksomhet rundt Fosen-saken på nasjonalt nivå, men også internasjonalt. Med en Regjering som bruker talestoler rundt om i verden til å framstille Norge som et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter, blir ikke det særlig troverdig etter dette.

Dersom vi ser Fosen-saken i et større perspektiv, så handler ikke denne saken BARE om samiske rettigheter. Den handler like mye om å respektere Høyesteretts vurdering av det som følger av Folkeretten, og etterleve menneskerettigheter som skal beskytte alle innbyggere i Norge mot statlige overgrep. Dette er grunnpilarer i et demokrati og en rettstat. Fosen-saken utgjør et pågående menneskerettsbrudd så lenge retten til kulturutøvelse etter SP artikkel 27 ikke kan oppfylles på Fosen.

Olje- og energidepartementet har hatt over 500 dager til å følge opp høyesterettsdommen – men har i stedet utvist unnfallenhet og manglende vilje til å ta tak i saken. Takket være denne aksjonen – ser det ut til Regjeringen endelig har forstått alvoret!

Olje- og energidepartementet påtok seg en kalkulert økonomisk risiko ved å forkaste klagene på vedtak om konsesjon og ekspropriasjon for vindkraftanlegget på Fosen. Også FNs rasediskrimineringskomité ba om midlertidig stans i anleggsarbeidet inntil lovligheten var avklart – uten at Olje- og energidepartementet tok dette på alvor. 

Vi kan derfor ikke akseptere at de økonomiske aspektene ved riving av vindkraftanlegget blir brukt mot reindriften på Fosen. Staten har hele tiden vært klar over den økonomiske risikoen de tok ved igangsette utbyggingen før spørsmålet om konsesjon- og ekspropriasjon var avklart.

Vi forutsetter at så lenge regelen om forhåndstiltredelse eksisterer, så må det også foreligge økonomiske garantier som gjør det mulig å reparere skader som er påført naturen i saker hvor konsesjons- eller ekspropriasjonsvedtak blir kjent ugyldig.

Vi fastholder derfor våre krav om at:

  • At vindkraftanlegget på Fosen fjernes
  • At området revegeteres i samråd med reindriften etter hvert som anlegget rigges ned
  • At retten til forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 første ledd snarlig fjernes, slik at det ikke lengre skal være mulig å iverksette inngrep før saken er rettskraftig avgjort 
  • At statens folkerettslige forpliktelser overfor samer som urfolk respekteres og etterleves for framtiden    

Les mer om følgende emner: