NRL om avtalen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen vind

Publisert:

Den 18. desember ble det kjent at det er inngått avtale mellom Sør-Fosen sijte og Fosen vind. Avtalen er kommet i stand etter en meklingsprosess som ble påbegynt i april i år. Avtalen hever terskelen for konsesjoner i reindriftsområder, sier leder i NRL.

Inge Even DanielsenLeder i NRL, Inge Even Danielsen. Foto: Anja Graven / NRL

-For Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er det viktig at Sør-Fosen sijte har vært premissleverandør for de løsninger som er kommet i stand, og på den bakgrunn respekterer vi de vurderinger som distriktet har gjort for å lande avtalen, sier Inge Even Danielsen, leder i NRL.

- Det som er viktig her, er at det fortsatt kan drives reindrift på Sør-Fosen i framtiden og at sijten nå er sikret kompensasjonsland så lenge vindturbinene går. Et annet viktig moment i avtalen er at sijten nå er sikret en vetorett i forhold til hva som skal skje videre med vindkraftanlegget etter at konsesjonstiden er over, sier Danielsen.

Forhåndstiltredelse må fjernes fra loven

Urfolksrett er ikke valgfrittFoto: Anja Graven, NRL.
- Premissene som er lagt gjennom vindkraftsaken på Fosen, herunder også gjennom den inngåtte avtalen, har bidratt til å høyne terskelen for konsesjoner innenfor samiske reinbeiteområder. En annen konsekvens er at retten til forhåndstiltredelse ikke lengre kan anvendes i konsesjonssaker hvor reindriftens rettigheter blir berørt. NRL har gjennom flere år stilt krav om at retten til forhåndstiltredelse enten må fjernes fra loven, eller at det gjøres unntak for det samiske reinbeiteområdet. Dette kravet kommer vi til å ha et betydelig trykk på i vårt arbeid opp mot statlige myndigheter, sier Inge Even Danielsen.

-Vi vil også fastholde vårt tidligere krav om at det må gjennomføres en granskning av alle stadier av prosessen i Fosen-saken, herunder også Regjeringens håndtering av saken. Granskningen skal bidra til at vi unngår å komme i samme uføre igjen, avslutter Inge Even Danielsen.

NRL gjør oppmerksom på at dette er en kommentar til avtalen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen vind. Saken til Nord-Fosen siida står fortsatt uløst.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post