NRL om avtalen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind

Publisert:
Mange viste sin støtte til saken under Fosen-aksjonene i Oslo 2023. Foto: Anja Graven
Mange viste sin støtte til saken under Fosen-aksjonene i Oslo 2023. Foto: Anja Graven

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i dag den 6. mars 2024 mottatt nyheten om at det er inngått avtale mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind DA. Avtalen er et resultat av mekling som har pågått siden april 2023.

Avtalen er inngått på grunnlag av et fritt og forhåndsinformert samtykke

- NRL er glad for at avtalen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vinda DA nå er landet, og i likhet med avtalen som ble inngått med Sør-Fosen sijte, respekterer vi de vurderinger som distriktet har gjort for å oppgå enighet. - Gjennom avtalen sikres Nord-Fosen siida vinterbeiter utenfor Fosen reinbeitedistrikt, noe vi mener er viktig for å sikre reindriften i området så lenge vindkraftanlegget er i drift, sier Inge Even Danielsen, leder i NRL.

Leder i NRL Inge Even DanielsenLeder i NRL, Inge Even Danielsen. Foto: Anja Graven.

-Det som jeg særlig vil trekke fram her, er at avtalen bygger på et fritt og forhåndsinformert samtykke, som er et prinsipp som i stadig større grad vil bli aktualisert i slike prosesser. - Retten til et fritt og forhåndsinformert samtykke er også klart uttrykt i premissene for en eventuell søknad om forlengelse og/eller fornyelse av konsesjon når denne er utløpt, sier Inge Even Danielsen, leder i NRL.

Høyner terskelen for konsesjoner og krever snarlig lovendring

Urfolksrett er ikke valgfritt, Fosensaken

- Det er også klart at denne avtalen, i likhet med den inngåtte avtalen med Sør-Fosen sijte, bidrar til å høyne terskelen for konsesjoner innenfor samiske reindriftsområder. I dette ligger også at retten til forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25 ikke kan anvendes i konsesjonssaker hvor reindriftens rettigheter blir berørt. Dette krever en snarlig lovendring, sier Inge Even Danielsen.

Krav om granskning

- NRL fastholder kravet om at det blir gjennomført en granskning av alle stadier av Fosen-saken, slik at vi unngår at dette skjer igjen, avslutter Inge Even Danielsen.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post