NRL KREVER UMIDDELBAR HANDLING I FOSEN-SAKEN

Publisert:
Fosen-aksjonen i Oslo mars 2023, foto: Anja Graven / NRL
Fosen-aksjonen i Oslo mars 2023, foto: Anja Graven / NRL

To år har gått siden Høyesterett erklærte vindkraftprosjektet på Fosen ugyldig. NRL krever umiddelbar handling fra staten for å ivareta reindriftsamenes rettigheter.

I dag er det 2 år siden slo et enstemmig Høyesterett i storkammer fast at konsesjon og ekspropriasjonstillatelsen som ble gitt for utbygging av vindkraftanleggene på Roan og Storheia i Fosen er ugyldig. Høyesterett uttalte blant annet at uten tilfredsstillende avbøtende tiltak, foreligger det dermed en krenkelse av SP artikkel 27. Dommen stadfester Fovsen-Njarkes syn om at etablering og drift av vindkraftverk på Fosen ikke er forenelig med en framtidig reindrift.

Har ikke fulgt opp sin reparasjonsplikt

Nå har menneskerettsbruddet fått pågå i 2 år uten at staten har fulgt opp sin reparasjonsplikt etter SP art. 2 (2). NRL støtter fullt ut samene på Fosen og mener det er totalt uakseptabelt at staten legger opp til en omkamp av spørsmål som er avgjort av Høyesterett. Dette står i sterk motstrid til regjeringens løfter i Hurdalsplattformen om at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter.

Tillit og rettsikkerhet

Denne saken handler ikke bare om reindriftsamenes menneskerettigheter, men like mye om rettssikkerhet for alle som bor i Norge og om å følge opp viktige prinsipper i en rettsstat. I dette ligger det blant annet at utøvende myndigheter skal bøye seg for Høyesteretts avgjørelser, uavhengig om det er staten eller andre som er den tapende part. Når staten velger å ikke følge opp dommer de selv har tapt, bidrar dette til mistillit til statlige myndigheter. I samspillet mellom folk og statlige myndigheter er tillit helt avgjørende, og her har Regjeringen et særskilt ansvar.

Staten må reparere umiddelbart

Staten har fortsatt mulighet til å gjenopprette tilliten ved å umiddelbart stanse driften av vindkraftanleggene på Fosen, pålegge eierne å rive anlegget og revegetere de ødelagte naturområdene. Dernest må de ta lærdom av den risiko som ligger i å gi forhåndstiltredelser i reinbeiteområder. NRL krever umiddelbar handling fra staten.

Les mer om følgende emner:

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post