NRL har mottatt statens tilbud

Publisert:
Leder i NRL Inge Even Danielsen og Statens forhandlingsleder Viil Søyland
Leder i NRL Inge Even Danielsen og Statens forhandlingsleder Viil Søyland

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt frem sitt tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2024/2025. Tilbudet har en ramme på 213 millioner kroner, en økning på 13 millioner kroner fra inneværende avtale.

Leder i NRL Inge Even Danielsen sier at de nå har mottatt statens tilbud og at de nå skal gjennomgå tilbudet internt i organisasjonen for å se om det er grunnlag for videre forhandlinger. Det vil pågå styre og formannsmøte på førstkommende mandag hvor tilbudet vil gjennomgåes.  

Dette skriver Regjeringen på sine nettsider om tilbudet:

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt frem sitt tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2024/2025. Tilbudet har en ramme på 213 millioner kroner, en økning på 13 millioner kroner fra inneværende avtale.

Statens forhandlingsutvalgs hovedprioriteringer er:

  • Direkte tilskudd
  • Klimatilpasning
  • Ivaretakelse av reindriftens arealer
  • Beredskap

Statens forhandlingsutvalg vil legge til rette for å videreføre og styrke arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en bærekraftig næring, og videreføre prioriteringen av de som har reindrift som hovedvirksomhet.

Statens forhandlingsutvalg foreslår å videreføre de direkte tilskuddene. Distriktstilskuddet foreslås økt, blant annet for å styrke distriktenes arbeid med å følge opp arealsaker. Det øremerkes også midler til tilskudd til oppdatering av distriktsplaner.

Klimaendringene gir utfordringer for reindriftsnæringen, og det vil blant annet bli større behov for endringer og vedlikehold av gjerder og anlegg. Statens forhandlingsutvalg foreslår omdisponeringer i inneværende avtale som øker de frie midlene over Reindriftens utviklingsfond og gir mulighet for å prioritere infrastrukturtiltak. For å være bedre rustet mot kommende beitekriser foreslår Statens forhandlingsutvalg å styrke beredskapsfondet med 12 mill. kroner.

Det er gjennomført to treårige pilotprosjekter over reindriftsavtalen, et pilotprosjekt for en rådgivningstjeneste for arealsaker i Norske Reindriftsamers Landsforbund og et pilotprosjekt for en reinhelsetjeneste hos Veterinærinstituttet. Statens forhandlingsutvalg foreslår å gjøre disse tjenestene permanente, og øke avsetningen til rådgivningstjenesten i arealsaker slik at rådgiverne kan bistå flere distrikter.

Markedet for reinsdyrkjøtt har over tid vært i en positiv utvikling. For å ivareta reinkjøttets posisjon i markedet prioriteres midler til Markedsutvalget for reinkjøtt. I tillegg videreføres satsinger på tilleggsnæringer gjennom Utviklingsprogrammet og lærings- og omsorgsbaserte tjenester.

– Tilbudet som i dag er lagt frem er et meget godt tilbud, og legges frem som et utgangspunkt for videre forhandlinger, sier forhandlingsleder Viil Søyland.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mars.

Les mer om følgende emner: