Medlemshilsen mars 2024

Publisert:
Leder i NRL Inge Even Danielsen. Foto: Anja Graven
Leder i NRL Inge Even Danielsen. Foto: Anja Graven

Det har skjedd mye siden sist! Les leder Inge Even Danielsens hilsen til alle medlemmer og venner av NRL.

Kjære medlemmer og venner av NRL!
Årets reindriftsavtaleforhandlinger for 2024-2025 er sluttført, og de fleste er allerede godt kjent med innholdet. Vi fikk økt rammen med 25 millioner kroner, hvilket betyr at den fremforhandlede avtale nå har en totalramme på 225 millioner kroner. Jeg håper at økningen av direktetilskuddene på 16,55 mill kroner vil bidra til å styrke reineiernes økonomi. Avtalen innebærer også en styrking av reinbeitedistriktenes muligheter til å arbeide med arealsaker, da vi nå har fått økt grunnsatsen for distriktstilskuddet fra 207.000,- til 250.000,-.

Til tross for økningen av avtalerammen, ser vi at konsumprisindeksen er i stadig økning. Dette gjør at vi fortsatt kommer til å ha et fokus på å få styrket reineiernes økonomi i tiden framover. En sak som vil ha stor betydning for reindriften, er å få på plass en refusjonsordning for veibruksavgift på drivstoff som brukes i næringen. Begrunnelsen for dette kravet er at reindriftens driftsmidler ikke brukes på vei. NRL hadde et møte om denne saken med Finansdepartementet i slutten av 2023, og hvor departementet lovet å komme med en tilbakemelding på oppfølging av refusjonskravet. Ettersom svaret har latt vente på seg, har NRL purret på saken. Vi håper at vi får svar på dette så snart som mulig.

Foto: Per Thomas Oskal, Instagram: Reindeerlife_photosFoto: Per Thomas Oskal, Instagram: Reindeerlife_photos

Tiltakspakken for reindrift og energi

I slutten av 2023 la regjeringen fram en tiltakspakke for reindrift og energi som skal ivareta hensynet til både reindrift og kraftutbygging. Fra NRLs side ser vi at flere av tiltakene er i tråd med krav som NRL har fremmet, blant annet statlige planretningslinjer for arealplanlegging og bedre prosesser knyttet til konsekvensutredninger. Vi har imidlertid vært klar på at tiltakspakken ikke skal anvendes som en brekkstang for å lettere få gjennomslag for kraftutbyggingsprosjekter. Disse sakene vil fortsatt kreve grundige prosesser. NRL har bedt berørte departementer om en snarlig oppfølging av tiltakspakken, herunder gjennomføring av konsultasjoner med NRL om de foreslåtte tiltakene.

Arbeidet med reindriftsloven

Når det gjelder arbeidet med reindriftsloven, er NRL kommet godt i gang med gjennomføringen av workshops i lokallagene. Denne prosessen har så langt gitt oss et viktig grunnlag for arbeidet med regler for å sikre reindriftens interne selvstyre og organisering. Vi er også kommet i gang med konsultasjoner med departementet, som vil pågå utover våren og høsten. Dette er et krevende arbeid, i tillegg til at vi i løpet av året skal i gang med konsultasjoner om både viltloven og mineralloven.Møte i NRLFoto: Anja Graven

NRLs arealenhet

NRLs arealenhet har, som følge av permisjon fra fagleder, fått noen personellmessige endringer. Tidligere rådgiver, Marit Østby Nilsen, er nå fagleder for enheten, og vi har i hennes sted ansatt en ny rådgiver. Dette er Inga Fossli, som bl.a har en mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Etter årets avtaleforhandlinger er det enighet om at arealrådgivningstjenesten skal etableres på permanent basis, og styrkes med 2 personer etter endt prosjektperiode i 2025. NRL vil i løpet av året gå i gang med en utlysningsprosess såfremt Stortinget godkjenner den fremforhandlede reindriftsavtalen.

Fosen-saken

Når det gjelder Fosen-saken registrer vi at det er oppnådd enighet om avtale med begge sijtene og staten ved Energidepartementet og eier av vindkraftverkene. NRL tar dette til etterretning. Vi håper også at retten til å si nei til videre drift etter at konsjonsperioden går ut samt at staten har forpliktet seg til å skaffe nytt vinterland vil sikre varig reindrift i Fovsen Njaarke.

Vindkraftutbygging

Vi ser at vindkraftutbygging vil bidra til å øke presset mot reindriftsarealene i tiden framover. I regjeringens kraftpakke for Finnmark, inngår både 420 kV nettutbygging, elektrifisering av eksisterende industri og økt utbygging av fornybar energi. I slutten av februar ga kommunestyret i Porsanger sitt ja til vindkraftplanen til Fortum Nordkraft Vind i reinbeiteområdene til Skuohtanjárga, uten at det er gjennomført konsultasjoner med berørte reindriftsinteresser. Konsekvensen av dette må være at statlige myndigheter ikke kan gå videre med konsesjonsprosessen før dette er gjort.

NRLs landsmøte

NRLs landsmøte skal i år avholdes på Røros den 14.-15. juni. I den forbindelse vil jeg minne våre lokallag om at saker til landsmøtet må være innmeldt til NRL senest den 14. april. Jeg håper at så mange som mulig finner veien dit.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle medlemmer og venner av NRL en riktig god påske!

Inge Even Danielsen

Les mer om følgende emner: