Julehilsen til medlemmer og venner av NRL!

Publisert:
Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen

Året går mot slutten og leder Inge Even Danielsen oppsummerer året som gikk og deler tanker om året som kommer i sin julehilsen til alle medlemmer.

Kjære medlemmer og venner av NRL! 

Da er 2023 straks et tilbakelagt kapittel. Året har vært preget av nedgangstider, stadig økende priser og rentenivå samt et klima i rask endring. Denne situasjonen har naturlig nok også vært svært merkbar for reindriften, både i forhold til økt kostnadsvekst og strammere økonomi, samtidig som klimaet skaper store utfordringer for den praktiske reindriften.  Disse temaene vil fra NRLs side bli vektlagt i de kommende forhandlinger om reindriftsavtale for 2024-2025.  

Vi har nylig vært i Oslo og deltatt på oppstartmøte med Landbruks- og matdepartementet. Dette utgjør startskuddet for avtaleprosessen. Her har vi bl.a fått en statusoppdatering på igangsatte prosjekter, gjennomgått Totalregnskapet for reindrift og drøftet saker som vil danne et viktig grunnlag for avtaleforhandlingene. NRL skal levere sitt krav til avtale den 8. januar, og vi er kommet godt i gang med dette arbeidet. Målet er å få sendt ut et revidert utkast til NRLs krav til lokallagene før årsskiftet, basert på innspill vi fikk inn under lokallagsledermøtet i Oslo den 12. desember.  

Revisjon av reindriftsloven er i gang, og NRL har kjørt flere interne prosesser for å få innspill til hva som krever endring. Som et ledd i den interne forankringen av dette arbeidet, vil det også bli kjørt workshops for lokallagene på nyåret. Regjeringen har som mål å få behandlet lovutkastet i løpet av høsten. 

Reindriften er en av få næringer som virkelig har merket klimaendringene på kroppen. I slutten av oktober opplevde Máhkarávju siida at nærmere 200 rein gikk gjennom isen og druknet i Skáiddejávri i Porsanger under høstflyttingen. Dette er en traumatisk opplevelse for de som er berørt, og er en hendelse som også i sterk grad påvirker barna. Det verste i slike krisesituasjoner, er følelsen av handlingslammelse ved at man ikke får berget dyrene fordi det vil gå på akkord med egen sikkerhet. Dette er et dilemma som reineierne vil bli stilt ovenfor i tiden som kommer, da klimaendringer vil bidra til farlige driftsituasjoner. Dette er en viktig årsak til at NRL har satt et stort fokus på arbeidet med HMS.  

Gjennom HMS-tjenesten i reindrift er det både kjørt førstehjelpskurs og webinarer om is- og skred, og det er kjørt flere kurs om psykisk helse i samarbeid med næringen. I denne sammenheng vil jeg få nevne Overvinne-appen som er en «psykolog i lomma», et lavterskeltilbud som skal gi hjelp til å håndtere angst og psykiske belastninger. HMS-tjenesten har også kompetanse til å svare på spørsmål om velferdsordninger i reindriften. Du kan nå våre HMS-rådgivere ved å gå inn på nettsiden til nlr.no.   

I forrige uke gikk rektor ved NTNU ut med en beklagelse om at de ikke har oppfylt sitt forskningsetiske ansvar overfor den sørsamiske befolkningen. Hun innrømmet at feilen har ført til at samene i sørområdene har tapt store beitearealer som følge av feilaktige og utdaterte teorier om at sørsamene innvandret til sørområdene lenge etter de norske bøndene hadde slått seg ned. Framrykningsteorien har i betydelig grad marginalisert reindriften i sørområdene, og har vært brukt som grunnlag i flere rettsaker der reindriften har gått ut som den tapende part. Dette har ikke bare ført til tap av landområder, men hvor reineierne både har måttet punge ut omfattende rettsomkostninger og millionerstatninger til bønder.  

Selv om NTNU ikke kan rette opp de feiler som er gjort, så kan statlige myndigheter bidra til skadene repareres. Her vil jeg spesielt får trekke fram Trollheimen. I forbindelse med avtaleforhandlingene om reindriftsavtalen for 2022 – 2023 ble det igangsatt en utredning av dagens situasjon i Trollheimen. Utredningen var ferdig i februar 2023, og inneholder forslag til tiltak som skal trygge fremtiden for reindriften i Trollheimen. NRL vil komme til å ha et betydelig trykk på Trollheimen-saken, og også andre områder som reindriften på urettmessig grunnlag har tapt på grunn av en fordreining av historiske fakta.    

Den 18. desember d.å. ble det kjent at det er inngått avtale mellom Sør-Fosen sijte og Fosen vind. Avtalen er kommet i stand etter en meklingsprosess som ble påbegynt i april i år. For NRL er det viktig at Sør-Fosen sijte har vært premissleverandør for de løsninger som er kommet i stand, og vi respekterer de vurderinger som distriktet har gjort for å lande avtalen. Det viktigste av alt er det fortsatt kan drives reindrift på Sør-Fosen i framtiden og at sijten nå er sikret kompensasjonsland så lenge vindturbinene går. Et annet viktig moment i avtalen er at sijten nå er sikret en vetorett i forhold til hva som skal skje videre med vindkraftanlegget etter at konsesjonstiden er over. Vi synes det er betryggende at Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener avtalen ligger innenfor rammene av det som skal til for å reparere de menneskerettsbrudd som Høyesterett har lagt til grunn. Vi avventer ennå løsninger for Nord-Fosen sijte.   

Min klare oppfatning er at Fosen-saken har bidratt til å høyne terskelen for konsesjoner innenfor samiske reinbeiteområder, samtidig som retten til forhåndstiltredelse vanskelig kan anvendes i konsesjonssaker hvor reindriftens rettigheter blir berørt. NRL har gjennom flere år stilt krav om at retten til forhåndstiltredelse enten må fjernes fra loven, eller at det gjøres unntak for det samiske reinbeiteområdet. Dette kravet kommer vi til å ha et betydelig trykk på i vårt arbeid opp mot statlige myndigheter. Vi mener også at det må gjennomføres en granskning av prosessen i Fosen-saken, slik at vi ikke kommer i samme uføre igjen. 

Den 20. desember la Regjeringen fram en tiltakspakke for reindrift som bl.a skal ivareta hensynet til reindriften ved planlegging og utbygging av kraft og nett. Vi er fornøyd med at statlige myndigheter nå har innsett at prosessene må bli bedre og at reindriftenes mulighet til å følge opp arealsaker skal styrkes. Innholdet i tiltakspakken danner et grunnlag for videre drøftelser om tiltak ved energiutbygginger.  

Med bakgrunn i det jeg nå har nevnt, vil 2024 bli et arbeidskrevende år, med mange store saker på dagsorden. Mitt mål er å lande disse til det beste for reindriften.  

Med dette vil jeg ønske dere alle en fin og fredelig jul, og håper 2024 blir et godt og innholdsrikt år for dere alle. Husk HMS når dere er ute!  

Inge Even Danielsen 

Les mer om følgende emner: