Fosen-aksjonen til ettertanke

Publisert:
Ella Marie Hætta Isaksen
Ella Marie Hætta Isaksen, Foto: Anja Graven

Kronikk skrevet av leder i NRL, Inge Even Danielsen etter Fosen-demonstrasjonene i Oslo i mars 2023.

Det måtte ungdommelig besluttsomhet og mot til å få satt fokus på det pågående menneskerettsbruddet på Fosen og for å få Regjeringen til å beklage dette. Det som startet med 10-12 ungdommer fra NSR-Nuorat og Natur og ungdom i lobbyen på Olje- og energidepartementet endte opp med at flere tusen mennesker strømmet til Oslo for å vise sin støtte til aksjonistene, samtidig som hele Norge ble gjort kjent med hvordan Staten uten hensyn til samiske rettigheter og urfolksrett har presset fram vindkraft i områder hvor det eksisterer reindrift.

En sterk opplevelse

Inge Even Danielsen og Leif Anders Somby, NRLDet var uten tvil en sterk opplevelse å være til stede under demonstrasjonen i Oslo, sterkt fordi jeg ikke hadde trodd at jeg skulle oppleve en aksjon som så brutalt kastet oss tilbake til 1979 og hendelsene rundt utbyggingen av Alta/Kautokeinovassdraget. Det var også sterkt, fordi man tydelig fikk se og kjenne på den enorme kraften som ligger i samhold og solidaritet, hvor samer og ikke-samer, unge og eldre fra ulike samfunnslag og næringer stod skulder ved skulder under en felles fane om å stanse menneskerettsbruddet på Fosen.

Tillitskrise

Det hørtes og syntes, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Norge som liker å framstå som er foregangsland når det kommer til å sikre urfolks rettigheter og menneskerettigheter ble satt i en offentlig gapestokk som har gitt en kraftig ripe i lakken for rettstaten Norge. Nå er det tid for reparasjon, ikke bare i forhold til samene på Fosen, men også i forhold til den tillitskrisen som har oppstått i kjølvannet av Fosen-saken.
Fosen-aksjonenFoto: Anja Graven

Olje- og energidepartementets ansvar

Fra NRLs side er vi opptatt av å understreke at det er Olje- og energidepartementets ansvar å finne en løsning på den situasjonen de selv har satt seg i, og ikke samene på Fosen. Distriktet har siden sakens oppstart vært tydelig på de alvorlige konsekvensene en slik utbygging ville få for reindriften, uten at dette ble tatt på alvor. Heller ikke anmodningen fra FNs rasediskrimineringskomité om midlertidig stans i anleggsarbeidet inntil lovligheten var avklart, ble tatt på alvor.  

Fosen-saken er også illustrerende for NRLs flerårige krav om at retten til forhåndstiltredelse må fjernes fra oreigningslova. Selv om det blir gitt tillatelse til forhåndstiltredelse er det ingen garanti for at et konsesjons- eller ekspropriasjonsvedtak blir kjent gyldig. Tiltakshaver tar dermed en kalkulert økonomisk risiko, hvor ugyldighet på den ene siden fører til store økonomiske tap for tiltakshaver, og ødelagte naturområder på den andre. Det vi ikke kan akseptere, er at økonomisk tap ved en eventuell riving av anlegget blir brukt mot reindriften.      

Utbygginger krever grundige planprosesser

NRL mener at vindkraftutbygginger som medfører store og irreversible inngrep krever grundige planprosesser. I likhet med professor emerita Kirsti Strøm Bull (Nordnorsk debatt, 23.03.d.å), mener jeg at Fosen-dommen gir solid veiledning i forhold til hvordan framtidige vindkraftsaker skal håndteres. Viktige stikkord i denne sammenheng er grundige konsekvensutredninger og saksbehandlingsprosesser som sikrer rettssikkerhet for alle partene.

Reindriftens erfaringsbaserte- og tradisjonelle kunnskaper må implementeres som kunnskapsgrunnlag, bl.a er dette nødvendig for at konsekvensutredninger skal ha den nødvendige tillit og legitimitet i næringen. Det er også helt avgjørende at utredere har gode kunnskaper og kompetanse om reindrift. Derfor må reinbeitedistrikter gi sin tilslutning til hvem som skal utrede. I de tilfeller hvor det ikke oppnås enighet, må reindriften på eget grunnlag kunne utpeke utreder.

SP artikkel 27

Fosen-saken viser også behovet for å synliggjøre de vurderingstemaer som knytter seg til praktiseringen av SP artikkel 27 og som er fastlagt av FNs menneskerettighetskomité og Høyesterett. Derfor må det samtidig med lovverket for vindkraft utarbeides prosedyrer/retningslinjer for forvaltningen, for å sikre at de gjør grundige vurderinger i saker som omhandler samiske rettigheter. Dette bør for øvrig gjelde i forhold til alle arealdisponeringer som medfører inngrep i reindriftens beiteområder.

Fra NRLs side har vi klare forventninger om at Olje- og energidepartementet snarest mulig bringer menneskerettsbruddet på Fosen til opphør. I den prosessen vil vi så langt som mulig bistå Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt ut fra de premisser de selv legger.

Inge Even Danielsen, leder i NRL

 

Les mer om følgende emner: