Dette skjedde på landsmøtet

Publisert:
Delegater på NRLs landsmøte i 2023.
Delegater på NRLs landsmøte i 2023. Foto: Johan Johansen Eira

Her er noe av det som skjedde på landsmøtet i Kautokeino. Protokollen finner du også her.

Her er utdrag av noen saker som ble behandlet på landsmøtet, som finnes  i protokollen. 

Arbeidet med ny reindriftslov

NRL gjennomfører dette arbeidet i tre faser. Under fase 1 gjennomføres en bred involvering med workshop i alle lokallag i perioden august – november. Her vil NRL få innspill fra organisasjon på hva man ønsker å oppnå med lovrevisjon. I denne fasen gjøres også nødvendige utredninger.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om temaer knyttet til reindrift

Sannhets- og forsoningskommisjonen har gransket fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og skogfinner. Kommisjonen avleverte sin rapport den  1. juni 2023 til Stortingets presidentskap.

Rovviltforvaltning

NRL vil ikke lenger legitimere statens rovviltforvaltning. Dagens forvaltning er lagt opp til at rovdyr har større vern enn reindriften og andre beitenæringer. Inntil vi får en rovviltforvaltning som reindriften kan akseptere ber landsmøtet om at alle reineiere i rovdyrnemnder og andre utvalg knyttet til statens rovdyrforvaltning trekker seg fra sine verv umiddelbart.

Landsstyret skal arbeide for: 

 • Å redusere tap som følge av rovvilt 
 • At ansvarlig myndighet prioriterer midler til dokumentasjon av rovviltdrept rein skal foregå på stedet der reinen er drept.  Dette for å hindre at viktige  bevis går tapt, herunder spor, avblødning m.m. 
 • Å redusere rovviltbestanden med 50 % innenfor reinbeiteområdene 
 • Å få fjernet inndeling av soner i forvaltningsregionene for rovvilt 
 • At byrdefordelingen mellom de samiske reinbeiteområdene og landet for øvrig må bli mer lik når det gjelder bjørn, jerv, gaupe og ørn 
 • At kalvings-områdene blir rovviltfrie 
 • At det må være nulltoleranse for ulv i reinbeiteområder, og også må omfatte individer som regnes som genetisk viktige  
 • Å sikre reindriftsutøvernes rett til medvirkning og innflytelse i rovviltforvaltningen  

Reindriftsavtalen

Utdrag: 

Rammen for NRLs krav var fastsatt til 259,7 mill kroner. I forbindelse med NRLs krav ble det anmodet om at staten ved LMD i løpet av forhandlingene ga en redegjørelse for hvordan prosessen med en helhetlig revisjon av reindriftsloven skal gjennomføres fra Regjeringens side. Dette ble fulgt opp fra LMDs side. Videre ble det i forbindelse med prisstigning på varer og tjenester det siste året stilt krav om et ekstraordinært tilskudd til reineierne. Dette ble gjort under henvisning til at jordbruket fikk full kostnadsdekning, inklusiv dekning til å håndtere den usikkerhet som ligger i kostnadsveksten. NRL fikk ikke gjennomslag for dette.

Virksomhetsplan og Budsjett for 2024

Landsstyret skal kommende periode arbeide for å: 

 • Sikre reindriftens beiteområder mot inngrep og forstyrrelser 
 • Sikre reindriftsutøvernes rett til medvirkning og innflytelse i  forvaltningen 
 • Sikre at reindriftens tradisjons- og erfaringsbaserte kunnskaper blir vektlagt som kunnskapsgrunnlag i alle saker som berører reindriften, herunder også i areal- og rovviltforvaltningen 
 • Tilføre reinbeitedistriktene ressurser og kompetanse slik at de kan ivareta forvaltningsmessige oppgaver, samt stå bedre rustet til å sikre reindriftsinteressene innenfor sine respektive beiteområder. 
 • Videreføre arbeidet med krav om statlige planretningslinjer for de samiske reinbeiteområdene og fjerne muligheten til forhåndstiltredelse i saker som berører reindriften 
 • Sikre reindriftens rett til å utnevne egen utreder såfremt de ikke blir enig med tiltakshaver om valg av utreder samt at de samlede effekter av tiltaket og tidligere tiltak blir utredet  
 • Åpne opp for reindrift i områder som er fredet mot reinbeite og områder som ligger i tilknytning til det samiske reinbeiteområdet  
 • Bidra til et reelt selvstyre slik at næringsutøverne i større grad kan styre utviklingen av sin egen reindrift 
 • Sikre og ivareta reindriften som en spesifikk samisk næring og urfolksnæring 

Valg   

Landsstyret 2023-2025 enstemmig valgt

 • Berit Marie Eira Kautokeino flyttsamelag, Vara Johan Ivvar Gaup Kautokeino-flyttsamelag
 • Tom Lifjell Nordland reindriftssamer, Vara Kristine Blind Helland Nordland reindriftssamer
 • Simon Danielsen, Sør-Trøndelag, Vara Jenny Fjellheim, Sør-Trøndelag

Ungdomsutvalg 2023-2025 enstemmig valgt

 • Mathis Eira, Kautokeino flyttsamelag, Vara Mina Helene Eira Kautokeino flyttsamelag
 • Nils Anders Appfjell, Nordland reindriftssamer, Vara Lene Cecilie Sparrok, Nordland reindriftssamer
 • Piere Åvla Bransfjell, Sør-Trøndelag, Vara Aina Nordfjell, Sør-Trøndelag

Valgkomite 2023-2024

 • Lars Aage Bransfjell, Sør-Trøndelag, Vara Ida M. Bransfjell, Sør-Trøndelag enstemmig valgt
 • Kate Utsi, Polmak Flyttsamelag, Vara Elin Magga Polmak flyttsamelag enstemmig
 • Nils Mikkel Somby, Karasjok flyttsamelag valgt med 31 stemmer
 • Vara Ravdna Buljo Gaup valgt med 25 stemmer

Æresmedlemmer enstemmig valgt

 • John Per Larsen Anti
 • Anna Berit Eira Anti
 • Karen Marie Somby               
 • John Henrik Eira

Tid og sted for landsmøtet 2024  

Landsmøtet 2024 skal gjennomføres i regi av Åarjel-dajven Båatsoesaemieh / Sør – Trøndelag og Hedmark reinsamelag. Landsmøtet 2024 gjennomføres i midten av juni i Røros.

Kontaktpersoner

Inge Even Danielsen
Inge Even Danielsen Styreleder landsstyret
+47 911 27 950
Se e-post
Randi A.Skum
Randi A.Skum Jurist / seniorrådgiver i administrasjonen
+47 905 85 739
Se e-post