75-års minnemarkering for Dunderlandsulykken

Publisert:
Minnesteinen i Dunderland.
Minnesteinen i Dunderland.

Det er gått 75 år siden en av norgeshistoriens verste bussulykker. Onsdag 5. juli vil Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) i samarbeid med flere arrangere en minnemarkering.

Kl. 14:00 Minnemarkering i Dunderlandsdalen

  1. Kransnedleggelser og taler ved minnestøtta, ca. 45 km nord for Mo i Rana.
  2. Joik av Kaja-Regine Bientie.

Kl. 17:00 Program Rana museum

  1. Foredrag om ulykken ved Arna Haga
  2. Utstilling om Ildgruben reinbeitedistrikt

Sametingspresident Silje Karine Muotka vil delta sammen med blant ander Rana-ordfører Geir Waage og NRLs leder Inge Even Danielsen.

Det vil gå buss fra Rana Museum kl. 13:00. 

Bakgrunn
Den 5. juli 1948 kjørte en buss med reindriftssamer ut i den flomstore Ranaelva. 16 mennesker døde. Bare fem overlevde. Fire av de omkomne ble aldri funnet. 

I 1950 fikk NRL reist en minnestein. Den ble avduket samtidig som NRL hadde sitt landsmøte i Mosjøen. Rundt 1000 møtte opp for å delta på arrangementet.

NRLs daværende formann, Lars Danielsen, overleverte minnestøtten til ordfører Einar Aanes i Nord-Rana kommune. Aanes lovet at kommunen skulle gjøre alt for å ta vare på dette minnesmerket.

Siden har det vært holdt minnemarkeringer hvert tiende år.

75-jaepien mojhteseöörneme Dunderland-ovlahkoen mænngan

75 jaepieh vaaseme mænngan dïhte vïerremes busseovlahkoe Nöörjesne sjugniehtovvi. Gaskevåhkoen, snjaltjen 5.b. Nöörjen båatsoesaemiej rïjhkesiebrie (NBR) jienebigujmie ektine, sijhtieh mojhtesemïerhkesjimmiem öörnedh.

Ts. 14:00 Mojhtesemïerhkesjimmie Dunderlanddaelesne

  1. Plåamsterh bïejesuvvieh jïh håalomh mojhtesegierkien lïhke, medtie 45 km Måefien noerhtelen.
  2. Kaja-Regine Bientie juajka.

Ts. 17:00 Programme Rana museum

  1. Håalome ovlahkoen bïjre, Arna Haga
  2. Vuesiehtimmie Ildgruben sïjten bïjre

Saemiedigkiepresideente Silje Karine Muotka jïh jienebh sijhtieh stïeresne årrodh, dej gaskem Raanen tjïelten åejvie Geir Waage jïh NBR:n åvtehke Inge Even Danielsen.

Fåantoe
Snjaltjen 5. b. 1948 busse båatsoesaemiejgujmie don dulvies Raanenjeanoen gåpmani. 16 almetjh sealadin. Ajve vïjhte bïerkenin. Njieljie dejstie mah faaradin idtjin gåessie gih gååvnesovvh.

1950 NBR mojhtesegierkiem tseegki. Noelehtimmie lij seamma tïjjen goh NBR sov rïjhketjåanghkoem Mussierisnie öörni. Ovrehte 1000 almetjh böötin edtjin meatan årrodh öörnemisnie.

Don aejkien NBR:n åvtehke, Lars Danielsen, mojhtesegierkiem deelli Noerhte-Raanen tjïelten åajvan, Einar Aanes. Aanes dåajvoehti tjïelte edtji gaajhkem darjodh daam mojhtesegierkiem gorredidh.

Don mænngan mojhteseöörnemh orreme fïerhten låhkeden jaepien.

Fra minnemarkering i forbindelse med landsmøte 2022. Bilde tatt i forbindelse med landsmøte 2022. Fra venstre daværende leder Ellinor Marita Jåma, styremedlemmene Tom Lifjell og Mattias Jåma.